Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam

Authors:


Trần, Việt HàKeywords: Lưu trữ học
Triển lãm
Trưng bày
Tài liệu lưu trữ
Tư liệu học
Việt NamIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 85 tr.Abstract: Hệ thống, phân tích một số vấn đề lý luận về trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, cũng như mục đích, và phương pháp tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam. Khảo sát, đánh giá hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1986 đến nay qua: số lượng các cuộc trưng bày, triển lãm; về chủ đề; tài liệu lưu trữ được đưa ra trưng bày; quy mô tổ chức; đơn vị tổ chức; văn bản chỉ đạo hướng dẫn về trưng bày, triển lãm. Từ đó, đưa ra những nhật xét, đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả việc tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu: đổi mới nhận thức về việc pháp huy giá trị tài liệu; ban hành các văn bản chỉ đạo theo hướng coi hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu là yêu cầu bắt …

Bài đăng mới nhất

Hồi ký của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại

Chính sách đối ngoại của liên bang Nga dưới thời tổng thống V. Putin

QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO

Application of impedance technique for study of Ionic conducting properties of lixla1-x TiO3 Perovskite Thin films

A new view on an old problem in quantum chromodynamics

Vibration of corrugated cross-ply laminated composite plates

Some methods for transforming sequential processes into concurrent ones

Growth of CdS thin films by chemical bath deposition technique

Calculation of Morse Potential for Diamond Crystals. Applification to AnhaiTnonic Effective Potential

Secure delivery of multimedia data: a system model