Quan niệm chính trị - xã hội của John Locke


Authors:

Nguyễn, Thị Dịu
Keywords: Tư tưởng triết học
Triết học Tây Âu
Locke, John
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 92 tr.
Abstract: Giới thiệu qua về thân thế và sự nghiệp của John Locke, trình bày bối cảnh lịch sử và tiền đề tư tưởng hình thành quan niệm chính trị - xã hội của John Locke. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trong quan niệm chính trị - xã hội của John Locke (như quan niệm về con người và quyền con người, quan niệm về quyền lực nhà nước) được thể hiện qua hai tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền và Kinh nghiệm về nhận thức của con người. Phân tích những giá trị và hạn chế trong quan niệm chính trị - xã hội của John Locke
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17700

Nhận xét

Bài đăng phổ biến