Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty FPT Telecom


Other Titles:

Customer relationship management at the FPT Telecom
Authors: Lê, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Quản trị
Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23433

Nhận xét

Bài đăng phổ biến