Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế biển từ năm 1986 đến năm 2007

Authors:


Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối
Kinh tế biển
Lịch sử Đảng
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 132 tr.
Abstract: Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và thách thức đối với biển, đảo Việt Nam; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc; kết hợp phát triển kinh tế biển giữa các vùng với phát triển kinh tế vùng nội địa và tăng cường hợp tác quốc tế; hoàn thiện hệ thống pháp luật biển để phục vụ phát triển kinh tế biển; ...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17703

Nhận xét

Bài đăng phổ biến