Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường Anh – Việt

Authors:


Nguyễn, Thị Hằng Nga
Keywords: Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thuật ngữ
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 110 tr.
Abstract: Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17698

Nhận xét

Bài đăng phổ biến