Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Authors:


Ngô, Minh Châu
Keywords: Việt Nam
Trung quốc
Du lịch học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.
Abstract: Trình bày một số đặc điểm về đất nước và con người Trung Quốc, đặc điểm nhu cầu và tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xúc tiến du lịch của một số nước trên thế giới đối với thị trường Trung Quốc. Phân tích mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và trung Quốc trong các lĩnh vực chủ yếu như ngoại giao, kinh tế và du lịch. Khái quát tình hình hoạt động của ngành du lịch Việt Nam và tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Đưa ra một số giải pháp về: tổ chức bộ máy cơ quan xúc tiến du lịch; pháp luật và chính sách xúc tiến du lịch; kinh phí và cơ chế chi tiêu của hoạt động xúc tiến du lịch; công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch, lập kế hoach tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch; xây dựng và sử dụng tiêu đề - biểu tượng cho các hoạt động xúc tiến du lịch; phối hợp liên ngành trong việc tổ chức xúc tiến du lịch; nâng cao hiệu quả và chất lượng của các hoạt động xúc tiến du lịch nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17701

Nhận xét

Bài đăng phổ biến